Bài 13B: Cho rừng luôn xanh

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 13B: Cho rừng luôn xanh
Giải bài 13B: Cho rừng luôn xanh phần hoạt động cơ bản trang 137, 138 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 13B: Cho rừng luôn xanh
Giải bài 13B: Cho rừng luôn xanh phần hoạt động thưc hành trang 138, 139, 140 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 13B: Cho rừng luôn xanh
Giải bài 13B: Cho rừng luôn xanh phần hoạt động ứng dụng trang 140 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải