Bài 13C: Dáng hình những người sống quanh ta

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 13C: Dáng hình những người sống quanh ta
Giải bài 13C: Dáng hình những người sống quanh ta phần hoạt động thực hành trang 141, 142, 143 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 13C: Dáng hình những người sống quanh ta
Giải bài 13C: Dáng hình những người sống quanh ta phần hoạt động ứng dụng trang 143 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”