Bài 14+ 15. Nước Âu Lạc

Bài Tập và lời giải

Vì sao Thục Phán đặt tên nước là Âu Lạc ?
Thục Phán đặt tên nước là Âu Lạc vì Âu Lạc là tên ghép của hai đất.

Xem lời giải

Cuộc kháng chiến của nhân dân Tây Âu - Lạc Việt chống quân xâm lược Tần đã diễn ra như thế nào ?
Cuộc kháng chiến của nhân dân Tây Âu - Lạc Việt chống quân xâm lược Tần :

Xem lời giải

Nhà nước Âu Lạc được thành lập trong hoàn cảnh nào ?

Hoàn cảnh thành lập Nhà nước Âu Lạc :- Sau cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tần thắng lợi. 

Xem lời giải

Vẽ sơ đồ nhà nước thời An Dương Vương.
Sơ đồ nhà nước thời An Dương Vương.

Xem lời giải

Em có nhận xét gì về việc xây dựng công trình thành cổ Loa vào thế kỉ III - II TCN ở nước Âu Lạc ?
Em có nhận xét gì về việc xây dựng công trình thành Cổ Loa vào thế kỉ III - II TCN ở nước Âu Lạc?

Xem lời giải

Em thử nêu những điểm giống và khác nhau của nhà nước Văn Lang và nhà nước Âu Lạc?

Đề bài

Em thử nêu những đặc điểm giống và khác nhau của nhà nước Văn Lang và nhà nước Âu Lạc?

Xem lời giải

Theo em, truyện Mỵ Châu - Trọng Thủy nói lên điều gì?
Theo em, truyện Mỵ Châu - Trọng Thủy nói lên điều gì?

Xem lời giải

Theo em, sự thất bại của An Dương Vương để lại cho đời sau bài học gì?
Theo em, sự thất bại của An Dương Vương để lại cho đời sau bài học gì?

Xem lời giải

Em hãy mô tả thành Cổ Loa.

Đề bài

Em hãy mô tả thành Cổ Loa.

Xem lời giải

Dựa vào tư liệu lịch sử và truyền thuyết, em hãy trình bày nguyên nhân thất bại của An Dương Vương trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Triệu Đà.
Dựa vào tư liệu lịch sử và truyền thuyết, em hãy trình bày nguyên nhân thất bại của An Dương Vương trong cuộc kháng chiến chống xâm lược Triệu Đà.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”