Bài 14. Soạn thảo văn bản đơn giản

Bài Tập và lời giải

Câu 1 trang 74 SGK Tin học lớp 6
Hãy nêu các thành phần cơ bản của văn bản.

Xem lời giải

Câu 2 trang 74 SGK Tin học lớp 6
Em hãy cho biết máy tính sẽ xác định câu dưới đây gồm những từ nào?"Ngày nay khi soạn thảo văn bản,chúng ta thường sử dụng máytính."

Xem lời giải

Câu 3 trang 74 SGK Tin học lớp 6

Đánh dấu các câu đúng:

□ Khi soạn thảo văn bản trên máy tính, em phải trình bày văn bản ngay khi gõ nội dung văn bản.

□ Khi gõ nội dung văn bản, máy tính tự động xuống dòng dưới khi con trỏ soạn thảo đã tới lề phải.

□ Khi soạn thảo văn bản trên máy tính, em có thể sửa lỗi trong văn bản sau khi gõ xong nội dung văn bản hoặc bất kì lúc nào em thấy cần thiết

□ Em chỉ có thể trình bày nội dung văn bản bằng một vài phông chữ nhất định.

Xem lời giải

Câu 4 trang 74 SGK Tin học lớp 6
Theo em, tại sao không nên để dấu cách trước các dấu chấm câu?

Xem lời giải

Câu 5 trang 75 SGK Tin học lớp 6
Hãy nêu sự giống nhau và khác nhau về ý nghĩa của con trỏ soạn thảo và con trỏ chuột. Khi ta di chuyển chuột, con trỏ soạn thảo có di chuyển theo không?

Xem lời giải

Câu 6 trang 75 SGK Tin học lớp 6
Để soạn thảo và hiển thị văn bản chữ Việt trên máy tính ta cần thêm các công cụ hỗ trợ gì?

Xem lời giải