Bài 14. Thân dài ra do đâu

Bài Tập và lời giải

So sánh chiều cao của 2 nhóm cây: Ngắt ngọn và không ngắt ngọn. Từ thí nghiệm trên hãy cho biết thân dài ra do bộ phận nào?

Đề bài

Thảo luận:

- So sánh chiều cao của 2 nhóm cây: Ngắt ngọn và không ngắt ngọn.

- Từ thí nghiệm trên hãy cho biết thân dài ra do bộ phận nào?

- Xem lại bài 8 “Sự lớn lên và phân chia tế bào” giải thích vì sao thân dài ra được.

Xem lời giải

Hãy giải thích: Khi trồng đậu, bông, cà phê trước khi ra hoa tạo quả người ta thường ngắt ngọn. Trồng cây lấy gỗ, lấy sợ người ta không ngắt ngọn mà tỉa cành.
Hãy giải thích:- Khi trồng đậu, bông, cà phê trước khi ra hoa tạo quả người ta thường ngắt ngọn.- Trồng cây lấy gỗ, lấy sợ người ta không ngắt ngọn mà tỉa cành.

Xem lời giải

Bài 1 trang 47 SGK Sinh học 6
Trình bày thí nghiệm để biết cây dài ra do bộ phận nào.

Xem lời giải

Bài 2 trang 47 SGK Sinh học 6

Đề bài

Bấm ngọn, tỉa cành có lợi gì? Những loại cây nào thì bấm ngọn, những cây nào thì tỉa cành? Cho ví dụ.

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 47 SGK Sinh học 6

Đề bài

Hãy đánh dấu √ vào ▭ cho ý trả lời đúng nhất của câu sau:

Thân dài ra do :

  ▭ Sự lớn lên và phân chia tế bào

  ▭ Chồi ngọn

  ▭ Mô phân sinh ngọn

  ▭ Mô phân chia tế bào và mô phân sinh ngọn

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”