Bài 14. Thu - đông 1947, Việt Bắc

Bài Tập và lời giải

Cuộc tấn công lên Việt Bắc của thực dân Pháp có kết cục ra sao ?
Cuộc tấn công lên Việt Bắc của thực dân Pháp có kết cục...

Xem lời giải

Bài 1 trang 32 SGK Lịch sử 5
Thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên Việt Bắc nhằm âm mưu gì ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 32 SGK Lịch sử 5
Nêu một số địa danh tiêu biểu cho chiến thắng của ta trong chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947.

Xem lời giải

Bài 3 trang 32 SGK Lịch sử 5
Chiến thắng Việt Bắc thu - đông 1947 có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống Pháp ?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”