Bài 14.6 trang 45 SBT Vật lí 6

Dụng cụ nào sau đây là ứng dụng của mặt phẳng nghiêng?A. Cái kéo.                 B. Cầu thang gác.C. Mái nhà.                D. Cái kìm.

Lời giải

Cầu tháng gác có một độ nghiêng nhất định, giúp con người có thể đi lại được nên nó là ứng dụng của mặt phẳng nghiêng.

Chọn B


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”