Bài 14A: Những tấm lòng cao đẹp

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 14A: Những tấm lòng cao đẹp
Giải bài 14A: Những tấm lòng cao đẹp phần hoạt động cơ bản trang 144, 145, 146, 147, 148 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 14A: Những tấm lòng cao đẹp
Giải bài 14A: Những tấm lòng cao đẹp phần hoạt động thực hành trang 147, 148 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 14A: Những tấm lòng cao cả
Giải bài 14A: Những tấm lòng cao cả phần hoạt đông ứng dụng trang 148 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”