Bài 14B: Hạt vàng làng ta

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 14B: Hạt vàng làng ta
Giải bài 14B: Hạt vàng làng ta phần hoạt động cơ bản trang 149, 150, 151, 152, 153 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 14B: Hạt vàng làng ta
Giải bài 14B: Hạt vàng làng ta phần hoạt động thực hành trang 153, 154 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 14B: Hạt vàng làng ta
Giải bài 14B: Hạt gạo làng ta phần hoạt động ứng dụng trang 154 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”