Bài 14C: Làm biên bản cuộc họp

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 14C: Làm biên bản cuộc họp
Giải bài 14C: Làm biên bản cuộc họp phần hoạt động thực hành trang 154, 155, 156, 157 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 14C: Làm biên bản cuộc họp
Giải bài 14C: Làm biên bản cuộc họp phần hoạt động ứng dụng trang 157 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải