Bài 15. Cách mạng tháng Mười Nga và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)

Bài Tập và lời giải

Nêu những nét chính về tình hình nước Nga đầu thế kỉ XX

Nêu những nét chính về tình hình nước Nga đầu thế kỉ XX. 

Xem lời giải

Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai 1917 đã làm được những việc gì?

Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai 1917 đã làm được những việc gì?

Xem lời giải

Trình bày những diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Pê-tơ-rô-grat.

Trình bày những diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Pê-tơ-rô-grat.

Xem lời giải

“Sắc lệnh hòa bình" và “sắc lệnh ruộng đất” đem lại những quyền lợi gì cho quần chúng nhân dân?

“Sắc lệnh hòa bình" và “sắc lệnh ruộng đất” đem lại những quyền lợi gì cho quần chúng nhân dân?

Xem lời giải

Vì sao nhân dân Xô – Viết bảo vệ được thành quả của cuộc cách mạng tháng Mười?

Vì sao nhân dân Xô viết bảo vệ được những thành quả của Cách mạng tháng Mười?

Xem lời giải

Vì sao nước Nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng?

Vì sao nước Nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng?

Xem lời giải

Tại sao Giôn Rit lại đặt tên cho cuốn sách là “Mười ngày rung chuyển thế giới”?

Vì sao Giôn Rit đặt tên cuốn sách là “Mười ngày rung chuyến thế giới”?

Xem lời giải

Lập bảng thống kê các sự kiện chính của cách mạng tháng Mười.

Lập bảng thống kê các sự kiện chính của Cách mạng tháng Mười.

Xem lời giải

Nêu ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

Nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

Xem lời giải