Bài 15. Cấu tạo trong của thân non

Bài Tập và lời giải

Quan sát H.15 để thấy được cấu tạo chung và cấu tạo chi tiết của thân non. Điền vào bảng dưới đây.
- Quan sát H.15 để thấy được cấu tạo chung và cấu tạo chi tiết của thân non.- Điền vào bảng dưới đây: 

Các bộ phận của thân non

Cấu tạo từng bộ phận

Chức năng của từng bộ phận

Vỏ: Biểu bì

Thịt vỏ

Gồm 1 lớp tế bào trong suốt, xếp sát nhau

 

Gồm nhiều tế bào lớn hơn

 

Một số tế bào chứa lục lạp

 

Trụ giữa: Một vòng bó mạch

Ruột

Mạch rây: Gồm những tế bào sống

 

Mạch gỗ: Gồm những tế bào có vách dày hóa gôc, không có chất tế bào

Gồm những tế bào có vách mỏng

 

Xem lời giải

Thảo luận: So sánh cấu tạo của miền hút và thân non. Sự khác nhau về bó mạch của rễ và thân.
Thảo luận:- So sánh cấu tạo của miền hút và thân non.- Sự khác nhau về bó mạch của rễ và thân.

Xem lời giải

Bài 1 trang 50 SGK Sinh học 6

Đề bài

Chỉ trên hình vẽ (hình 15) các phần của thân non. Nêu chức năng của mỗi phần.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”