Bài 15. Chiến thắng Biên giới thu - đông 1950

Bài Tập và lời giải

Nêu cảm tưởng của em khi quan sát hình 1.
Cảm tưởng của em khi quan sát hình 1 là...

Xem lời giải

Hành động của anh La Văn Cầu thể hiện điều gì ?
Hành động của anh La Văn Cầu thể hiện...

Xem lời giải

Bài 1 trang 35 SGK Lịch sử 5
Ta quyết định mở chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 nhằm mục đích gì ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 35 SGK Lịch sử 5
Nêu ý nghĩa của chiến thắng Biên giới thu - đông 1950.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”