Bài 15. Chỉnh sửa văn bản

Bài Tập và lời giải

Câu 1 trang 81 SGK Tin học lớp 6
Nêu sự giống nhau và khác nhau về chức năng của phím Delete và phím Backspace trong soạn thảo văn bản.

Xem lời giải

Câu 2 trang 81 SGK Tin học lớp 6
Hãy nêu tác dụng của các lệnh Copy, Cut, Paste.

Xem lời giải

Câu 3 trang 81 SGK Tin học lớp 6
Thực hiện các thao tác sau đây và cho nhận xét về kết quả:* Nháy đúp chuột trên một từ;* Nhấn giữ phím Ctrl và nháy (hay nháy đúp) chuột trên một câu;* Đưa con trỏ chuột sang lể trái văn bản đến khi con trỏ có dạng ý thì nháy chuột; nháy đúp chuột và nháy chuột liên tiếp ba lần.

Xem lời giải

Câu 4 trang 81 SGK Tin học lớp 6
Điền vào bảng sau tác dụng của các nút lệnh tương ứng Nút lệnh Tên Sử dụng để New   Open   Save   Cut   Copy   Paste   Undo    

Xem lời giải

Câu 5 trang 82 SGK Tin học lớp 6
Em có thể khôi phục (Undo)bao nhiêu thao tác trước đó :A. Chỉ được một thao tác .B. 16 Thao tácC. Nhiều hơn 16 thao tác

Xem lời giải