Bài 15. Thương mại và Du lịch

Bài Tập và lời giải

Em hãy kể tên một số mặt hàng nước ta bán ra nước ngoài và mua của nước ngoài.
Một số mặt hàng nước ta bán ra nước ngoài và mua của nước ngoài là...

Xem lời giải

Em hãy nêu một số điều kiện để phát triển du lịch ở nước ta.
Một số điều kiện để phát triển du lịch ở nước ta là...

Xem lời giải

Bài 1 trang 100 SGK Địa lí 5
Thương mại gồm các hoạt động nào. Thương mại có vai trò gì ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 100 SGK Địa lí 5
Nước ta xuất khẩu và nhập khẩu những mặt hàng gì là chủ yếu ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 100 SGK Địa lí 5
Nêu những điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch ở nước ta.

Xem lời giải

Bài 4 trang 100 SGK Địa lí 5
Tỉnh em có những địa điểm du lịch nào?

Xem lời giải