Bài 15.10 trang 51 SBT Vật lí 6

Đề bài

Muốn bẩy một vật nặng \(2000N\) bằng một lực \(500N\) thì phải dùng đòn bẩy có

A. \({O_2}O={O_1}O\)

B. \({O_2}O>4{O_1}O\)

C. \({O_1}O>4{O_2}O\)

D. \(4{O_1}O>{O_2}O>2{O_1}O\)

Lời giải

Ta có: \(F_2 = 500N\); \(F_1 = 2000N\), \(F_2\) nhỏ hơn \(F_1\) là 4 lần nên \(O_2O > 4O_1O\)

Vậy muốn bẩy một vật nặng \(2000N\) bằng một lực \(500N\) thì phải dùng đòn bẩy có các cánh tay đòn \({O_2}O>4{O_1}O\).

Chọn B