Bài 15.11 trang 51 SBT Vật lí 6

Đề bài

Một người gánh một gánh nước. Thùng thứ nhất nặng \(20kg\), thùng thứ hai nặng \(30kg\). Gọi điểm tiếp xúc giữa vai với đòn gánh là \(O\), điểm treo thùng thứ nhất vào đòn gánh là \(O_1\), điểm treo thùng thứ hai vào đòn gánh là \(O_2\). Hỏi \(O{O_1}\) và \(O{O_2}\) có giá trị nào sau đây thì gánh nước cân bằng?

A. \(O{O_1}= 90cm\), \(O{O_2}= 90cm\).

B. \(O{O_1}= 90cm\), \(O{O_2}= 60cm\).

C. \(O{O_1}= 60cm\), \(O{O_2}= 90cm\).

D. \(O{O_1}= 60cm\), \(O{O_2}=120cm\).

Lời giải

Trọng lượng của thùng thứ nhất là: \({P_1} = 10.m_1 = 10.20 = 200N\)

Trọng lượng của thùng thứ hai là: \({P_2} = 10.m_2 = 10.30 = 300N\)

Để gánh nước cân bằng thì: \({P_1}{d_1} = {P_2}{d_2}\)

Chỉ có đáp án B là thỏa mãn: \(200.90 = 300.60\)

Vậy \(O{O_1}\) và\(O{O_2}\) có giá trị \(O{O_1}= 90cm\), \(O{O_2}= 60cm\).

Chọn B