Bài 15.13 trang 52 SBT Vật lí 6

Hình 15.8 vẽ hai người dùng đòn bẩy để nâng cùng một vật nặng. Nếu gọi \(F_1\) là lực ấn của tay người ở hình 15.8a, \(F_1\) là lực nâng của người ở hình 15.8b thì:A. \(F_1>F_2\) vì \({B_1}{O_1} <{B_2}{O_2}\) và \({A_1}{O_1} ={A_2}{O_2}\)B. \(F_1<F_2\) vì \({B_1}{O_1} <{B_2}{O_2}\) và \({A_1}{O_1} ={A_2}{O_2}\)C. \(F_1>F_2\) vì đòn bẩy thứ nhất dài hơn.D. \(F_1=F_2\) vì hai đòn bẩy dài bằng nhau

Lời giải

 Nếu gọi \(F_1\) là lực ấn của tay người ở hình 15.8a, \(F_1\) là lực nâng của người ở hình 15.8b thì vì \({B_1}{O_1} <{B_2}{O_2}\) và \({A_1}{O_1} ={A_2}{O_2}\) nên \(F_1>F_2\).