Bài 15.2 trang 49 SBT Vật lí 6

Đề bài

Dùng xà beng để bẩy vật nặng lên (H.15.1).

Phải đặt điểm tựa ở đâu để bẩy vật lên dễ nhất?

A. Ở \(X\).           B. Ở  \(Y\).

C. Ở \(Z\).            D. Ở khoảng giữa \(Y\) và \(Z\).

Lời giải

Vì khoảng các từ điểm tựa tới điểm tác dụng lực của người lớn hơn khoảng cách từ điểm tựa tới vật thì sẽ cho ta lợi về lực.

=> Đặt điểm tựa ở X xà beng để bẩy vật nặng lên là dễ nhất vì khi đó cánh tay đòn là lớn nhất.

Chọn A