Bài 15.3 trang 49 SBT Vật lí 6

Hãy điền các kí hiệu \(O\) (điểm tựa), \(O_1\) (điểm tác dụng của vật) và \(O_2\) (điểm tác dụng của người) vào các vị trí thích hợp trên các vật là đòn bẩy ở hình 15.2. Trong các đòn bẩy trên, dùng cái nào được lợi về lực?

Lời giải

Trong các đòn bẩy trên, cái được lại về lực là ở hình: c, d.