Bài 15.6 trang 50 SBT Vật lí 6

Cân nào sau đây không phải là một ứng dụng của đòn bẩy?A. Cân Rô-béc-van.         B. Cân đồng hồ.C. Cân đòn.                    D. Cân tạ.

Lời giải

Trong các loại cân trên thì cân đồng hồ không phải là một ứng dụng của đòn bẩy vì đây là ứng dụng về lực đàn hồi.

Chọn B