Bài 15A: Buôn làng đón cô giáo mới

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 15A: Buôn làng đón cô giáo
Giải bài 15A: Buôn làng đón cô giáo phần hoạt động cơ bản trang 158, 159 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 15A: Buôn làng đón cô giáo
Giải bài 15A: Buôn làng đón cô giáo phần hoạt động thực hành trang 160, 161 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 15A: Buôn làng đón cô giáo mới
Giải bài 15A: Buôn làng đón cô giáo mới phần hoạt động ứng dụng trang 161 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải