Bài 15B: Những công trình mới

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 15B: Những công trình mới
Giải VNEN Tiếng Việt 5 bài 15B: Những công trình mới phần hoạt động cơ bản trang 161, 162, 163 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu nhất

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 15B: Những công trình mới
Giải bài 15B: Những công trình mới phần hoạt động thực hành trang 163, 164, 165 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 15B: Những công trình mới
Giải bài 15B: Những công trình mới phần hoạt động ứng dụng trang 165 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”