Bài 15C: Những người lao động

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 15C: Những người lao động
Giải bài 15c: Những người lao động phần hoạt động thực hành trang 166, 167 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 15C: Những người lao động
Giải bài 15C: Những người lao động phần hoạt động ứng dụng trang 167 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải