Bài 16. Hậu phương sau những năm sau chiến dịch Biên giới

Bài Tập và lời giải

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra nhiệm vụ gì ?
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra nhiệm vụ...

Xem lời giải

Bài 1 trang 37 SGK Lịch sử 5
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra nhiệm vụ gì cho cách mạng Việt Nam ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 37 SGK Lịch sử 5
Hãy tìm hiểu thành tích tiêu biểu của 1 trong 7 anh hùng được tuyên dương trong Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”