Bài 16. Ôn tập chương I và II - Lịch sử lớp 6

Bài Tập và lời giải

Dấu tích của sự xuất hiện những người đầu tiên trên đất nước ta? Thời gian? Địa điểm?
Dấu tích của sự xuất hiện những người đầu tiên trên đất nước ta? Thời gian? Địa điểm?

Xem lời giải

Xã hội nguyên thủy Việt Nam trải qua những giai đoạn nào?
Xã hội nguyên thủy Việt Nam trải qua những giai đoạn nào?

Xem lời giải

Những điều kiện dẫn đến sự ra đời của nhà nước Văn Lang và nhà nước Âu Lạc.
Những điều kiện dẫn đến sự ra đời của nhà nước Văn Lang và nhà nước Âu Lạc.

Xem lời giải

Những công trình văn hóa tiêu biểu của thời Văn Lang - Âu Lạc.
Những công trình văn hóa tiêu biểu của thời Văn Lang - Âu Lạc.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”