Bài 16: Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm

Bài Tập và lời giải

Giải bài tập Bài 16 trang 43 SGK GDCD lớp 6

a)   Em hãy nêu một số ví dụ về việc vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm của công dân mà em biết.


Xem lời giải

Trả lời gợi ý Bài 16 trang 42 SGK GDCD lớp 6

a)   Vì sao ông Hùng gây nên cái chết cho ông Nở ?


Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”