Bài 16. Thân to ra do đâu

Bài Tập và lời giải

Quan sát hình H.16.1 hãy nhận xét và ghi lại: Cấu tạo trong của thân trưởng thành khác gì so với cấu tạo trong của thân non?Theo em nhờ bộ phận nào mà thân cây to ra được ( Vỏ ? Trụ giữa ? Cả vỏ và trụ giữa?)
Quan sát hình H.16.1 hãy nhận xét và ghi lại:- Cấu tạo trong của thân trưởng thành khác gì so với cấu tạo trong của thân non?- Theo em nhờ bộ phận nào mà thân cây to ra được (Vỏ? Trụ giữa? Cả vỏ và trụ giữa?)

Xem lời giải

Vỏ cây to ra nhờ bộ phận nào? Trụ giữa to ra nhờ bộ phận nào ? Thân cây to ra nhờ đâu?
- Vỏ cây to ra nhờ bộ phận nào?- Trụ giữa to ra nhờ bộ phận nào ?- Thân cây to ra nhờ đâu?

Xem lời giải

Bài 2 trang 52 SGK Sinh học 6
Có thể xác định tuổi của cây gỗ bằng cách nào?

Xem lời giải

Bài 3 trang 52 SGK Sinh học 6
Em hãy tìm sự khác nhau cơ bản giữa dác và ròng.

Xem lời giải

Bài 4 trang 52 SGK Sinh học 6
Người ta thường chọn phần nào của gỗ để làm cột nhà, làm trụ cầu, tà vẹt? Tại sao?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”