Bài 16.1 trang 53 SBT Vật lí 6

Chọn từ thích hợp trong ngoặc điền vào chỗ trống trong câu:Ở hình vẽ 16.1, ròng rọc 1 là ròng rọc...........vì khi làm việc, bánh xe của nó vừa quay vừa di chuyển; ròng rọc 2 là ròng rọc......... vì khi làm việc, bánh xe của nó quay tại chỗ (cố định / động).

Lời giải

Ở hình vẽ 16.1, ròng rọc 1 là ròng rọc động vì khi làm việc, bánh xe của nó vừa quay vừa di chuyển; ròng rọc 2 là ròng rọc cố định vì khi làm việc, bánh xe của nó quay tại chỗ.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”