Bài 16.10 trang 54 SBT Vật lí 6

Đề bài

Muốn đứng ở dưới đế kéo một vật lên cao với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật phải dùng

A. một ròng rọc cố định. 

B. một ròng rọc động.

C. hai ròng rọc động.  

D. một ròng rọc động và một ròng rọc cố định.

Lời giải

Muốn đứng ở dưới để kéo một vật lên cao với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật phải dùng một ròng rọc động và một cố định.

Chọn D


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”