Bài 16.13 trang 55 SBT Vật lí 6

Đề bài

Với hệ thống ròng rọc vẽ ở hình 16.4, có thể

A. đứng từ dưới kéo vật trọng lượng \(P\) lên cao với lực kéo có cường độ nhỏ nhất là \( \dfrac{P}{6}\)

B. đứng từ trên cao kéo vật trọng lượng \(P\) lên với lực kéo có cường độ nhỏ nhất là \( \dfrac{P}{6}\)

C. đứng từ dưới kéo vật trọng lượng \(P\) lên với lực kéo có cường độ nhỏ nhất là \( \dfrac{P}{4}\)

D. đứng từ trên cao kéo vật trọng lượng \(P\) lên với lực kéo có cường độ nhỏ nhât là \( \dfrac{P}{4}\)

Lời giải

Từ hình ta thấy phải đứng từ trên kéo vật.

Vì có hai ròng rọc động nên lực kéo giảm đi \(4\) lần, tức là lực kéo có cường độ nhỏ nhất là \( F=\dfrac{P}{4}\)

Chọn D


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”