Bài 16.14 trang 55 SBT Vật lí 6

Đề bài

Dùng hệ thống máy cơ đơn giản vẽ ở hình 16.5 (khối lượng của ròng rọc và ma sát giữa vật nặng và mặt phẳng nghiêng coi như không đáng kể), người ta có thể kéo vật khối lượng \(100kg\) với lực kéo là

A. \(F = 1000N\).              B. \(F > 500N\).   

C. \(F < 500N\).                D. \(F = 500N\).

Lời giải

Vật khối lượng \(m = 100kg\) nên có trọng lượng \(P = 10.m = 1000N\)

Vì dùng một ròng rọc động, lực giảm một nửa và dùng mặt phẳng nghiêng lợi về lực nên \(F < \dfrac{P}{2}= 500N\).

Chọn C


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”