Bài 16.16 trang 56 SBT Vật lí 6

Hãy vẽ sơ đồ của hệ thống ròng rọc dùng để đứng từ dưới đất kéo một vật \(100 kg\) lên cao với lực kéo chỉ bằng \(250N\) với số ròng rọc ít nhất. Coi trọng lượng của ròng rọc là không đáng kể. Yêu cầu nói rõ tác dụng cùa từng ròng rọc trong hệ thống.

Lời giải

Vật khối lượng \(m = 100kg\) nên có trọng lượng \(P = 10.m = 1000N\)

Vì \(\dfrac{P}{F} = \dfrac{1000}{250}=4\) nên phải dùng \(2\) ròng rọc động và \(2\) ròng rọc cố định tạo thành một palăng như hình vẽ:

Ròng rọc 1, 2 là ròng rọc cố định có tác dụng thay đổi hướng của lực kéo.

Ròng rọc 3, 4 là ròng rọc động có tác dụng làm giảm độ lớn của lực kéo.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”