Bài 16.18 trang 56 SBT Vật lí 6

Hãy nêu tác dụng của các ròng rọc ở cần cẩu vẽ ở hình 16.7.

Lời giải

Ròng rọc cố định có tác dụng đổi hướng của lực kéo, ròng rọc động có tác dụng giảm lực kéo còn một nửa.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”