Bài 16.2 trang 53 SBT Vật lí 6

Đề bài

Trong các câu sau đây, câu nào là không đúng?

A. Ròng rọc cố định có tác dụng làm thay đổi hướng của lực.

B. Ròng rọc cố định có tác dụng làm thay đổi độ lớn của lực.

C. Ròng rọc động có tác dụng làm thay đổi độ lớn của lực.

D. Ròng rọc động có tác dụng làm thay đổi hướng của lực.

Lời giải

+ Ròng rọc cố định: Giúp ta thay đổi hướng của lực kéo so với khi kéo trực tiếp

+ Ròng rọc động: Giúp làm làm thay đổi hướng và lực kéo vật

=> Phương án B - sai

Chọn B


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”