Bài 16.3 trang 53 SBT Vật lí 6

Đề bài

Máy cơ đơn giản nào sau đây không thể làm thay đổi đồng thời cả độ lớn và hướng của lực?

A. Ròng rọc cố định.

B. Ròng rọc động.

C. Mặt phẳng nghiêng.

D. Đòn bẩy.

Lời giải

Ròng rọc cố định không thể làm thay đổi đồng thời cả độ lớn và hướng của lực. Vì ròng rọc cố định chỉ có thể làm thay đổi hướng của lực kéo chứ không làm thay đổi độ lớn của lực kéo.

Chọn A


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”