Bài 16.9 trang 54 SBT Vật lí 6

Đề bài

Trong công việc nào sau đây chỉ cần dùng ròng rọc động?

A. Đứng từ dưới kéo vật nặng lên cao với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật.

B . Đứng từ dưới kéo vật nặng lên cao với lực kéo bằng trọng lượng của vật.

C. Đứng từ trên cao kéo vật nặng từ dưới lên với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật.

D. Đứng từ trên cao kéo vật nặng từ dưới lên với lực kéo bằng trọng lượng của vật.

Lời giải

Trong công việc trên đây ta chỉ cần dùng ròng rọc động:

Đứng từ trên cao kéo vật nặng từ dưới lên với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật. Vì ròng rọc động giúp làm lực kéo vật lên nhỏ hơn trọng lượng của vật.

Chọn C


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”