Bài 16B: Thầy cúng đi viện

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 16B: Thầy cúng đi bệnh viện
Giải bài 16B: Thầy cúng đi bệnh viện phần hoạt động cơ bản trang 173, 174, 175 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 16B: Thầy cúng đi bệnh viện
Giải bài 16B: Thầy cúng đi bệnh viện phần hoạt động thực hành trang 175, 176 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 16B: Thầy cúng đi bệnh viện
Giải bài 16B: Thầy cúng đi bệnh viện phần hoạt động ứng dụng trang 176 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”