Bài 16C: Từ ngữ miêu tả

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 16C: Từ ngữ miêu tả
Giải bài 16C: Từ ngữ miêu tả phần hoạt động thực hành trang 177, 178 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 16C: Từ ngữ miêu tả
Giải bài 16C: Từ ngữ miêu tả phần hoạt động ứng dụng trang 178 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải