Bài 17. Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Bài Tập và lời giải

Qua bảng thống kê (SGK Trang 88) em có nhận xét gì về tình hình sản xuất công nghiệp ở các nước Anh, Pháp, Đức?

Qua bảng thống kê trên em có nhận xét gì về tình hình sản xuất công nghiệp ở ba nước Anh, Pháp, Đức?

Xem lời giải

Quốc tế cộng sản thành lập trong hoàn cảnh nào?

Quốc tế cộng sản được thành lập trong hoàn cảnh nào?

Xem lời giải

Cách mạng tháng 11-1918 ở Đức có những kết quả và hạn chế gì?

Cách mạng tháng 11-1918 ở Đức có những kết quả và hạn chế gì?

Xem lời giải

Nêu tác động của khủng hoảng kinh tế đối với nước Đức?

Nêu tác động của khủng hoảng kinh tế đối với nước Đức.

Xem lời giải

Qua sơ đồ (Hình 62 - sgk trang 90) em có nhận xét gì về tình hình sản xuất ở Anh và Liên Xô trong những năm 1929 - 1931?

Qua sơ đồ trên em có nhận xét gì về tình hình sản xuất ở Liên Xô và Anh trong những năm 1929 -1931?

Xem lời giải

Hãy nêu những tình hình chung của các nước tư bản châu Âu trong những năm 1918 - 1929.

Hãy nêu tình hình chung của các nước tư bản châu Âu trong những năm 1918 - 1929.

Xem lời giải

Vì sao nhân dân Pháp đánh bại được chủ nghĩa phát xít ở Pháp?

Vì sao nhân dân Pháp đánh bại được chủ nghĩa phát xít ở Pháp?

Xem lời giải

Quốc tế cộng sản đã có đóng góp như thế nào cho phong trào cách mạng thế giới năm 1929 - 1943?

Quốc tế cộng sản đã có những đóng góp gì cho phong trào cách mạng thế giới trong những năm 1919 -1943?

Xem lời giải

Trình bày hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 đối với các nước tư bản châu Âu.

Trình bày những hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 đối với các nước tư bản châu Âu?

Xem lời giải

Vì sao chủ nghĩa phát xít thắng lợi ở Đức nhưng lại thất bại ở Pháp?

Vì sao chủ nghĩa phát xít thắng lợi ở Đức nhưng lại thất bại ở Pháp?

Xem lời giải