Bài 17. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Bài Tập và lời giải

Quan sát hình ảnh đoàn xe thồ phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ, em có nhận xét gì ?
Quan sát hình ảnh đoàn xe thồ phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ, em có nhận xét...

Xem lời giải

Hành động của anh Phan Đình Giót thể hiện điều gì ?
Hành động của anh Phan Đình Giót thể hiện...

Xem lời giải

Bài 1 trang 40 SGK Lịch sử 5
Chiến dịch Điện Biên Phủ được chia làm mấy đợt ? Hãy thuật lại đợt tấn công cuối cùng.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”