Bài 17. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

Bài Tập và lời giải

Nhà Hán đã gộp Âu Lạc với 6 quận của Trung Quốc thành châu Giao nhằm âm mưu gì ? Em có nhận xét gì về cách đặt quan lại cai trị của nhà Hán?
Nhà Hán đã gộp Âu Lạc với 6 quận của Trung Quốc thành châu Giao nhằm âm mưu gì? Em có nhận xét gì về cách đặt quan lại cai trị của nhà Hán?

Xem lời giải

Nhân dân châu Giao bị nhà Hán bóc lột như thế nào? Nhà Hán đưa người Hán sang ở châu Giao nhằm mục đích gì ?
Nhân dân châu Giao bị nhà Hán bóc lột như thế nào? Nhà Hán đưa người Hán sang ở châu Giao nhằm mục đích gì?

Xem lời giải

Qua 4 câu thơ bà Trưng Trắc đọc lời thề, em hãy cho biết mục tiêu của cuộc khởi nghĩa hai bà Trưng

Đề bài

Qua 4 câu thơ dưới đây, em hãy cho biết mục tiêu của cuộc khởi nghĩa.

“Một xin rửa sạch nước thù,

Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng,

Ba kẻo oan ức lòng chồng,

Bốn xin vẹn vẹn sở công lênh này.”

(Thiên Nam ngữ lục, áng sử ca dân gian thế kỉ XVII)

Xem lời giải

Theo em, việc khắp nơi đều kéo quân về Mê Linh nói lên điều gì?
Theo em việc khắp nơi đều kéo quân về Mê Linh nói lên điều gì?

Xem lời giải

Dựa vào lược đồ, trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Đề bài

Dựa vào lược đồ, em hãy trình bày diễn biến của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Xem lời giải

Đất nước và nhân dân Âu Lạc dưới thời thuộc Hán có gì thay đổi?
Đất nước và nhân dân Âu Lạc dưới thời thuộc Hán có gì thay đổi?

Xem lời giải

Em có suy nghĩ gì về lời nhận xét của Lê Văn Hưu?
Em có suy nghĩ gì về lời nhận xét của Lê Văn Hưu?

“Trưng Trắc, Trưng Nhị là phụ nữ, hô một tiếng mà các quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố cùng 65 thành ở Lĩnh ngoại đều hưởng ứng, việc dựng nước xưng vương dễ như trở bàn tay, có thể thấy hình thế đất nước Việt ta đủ dựng được nghiệp bá vương.”

(Lê Văn Hưu – Nhà sử học thế kỉ XIII)

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”