Bài 17. Định dạng đoạn văn bản

Bài Tập và lời giải

Câu 1 trang 91 SGK Tin học lớp 6
Khi thực hiện lệnh định dạng cho một đoạn văn bản chúng ta có cần chọn cả đoạn văn bản này không?

Xem lời giải

Câu 4 trang 91 SGK Tin học lớp 6
Muốn thụt lề dòng đẩu tiên của đoạn văn bản, ta phải làm thế nào?

Xem lời giải

Câu 5 trang 91 SGK Tin học lớp 6
Khoảng cách giữa hai đoạn văn bản liền nhau được xác định bởi các tham số nào của đoạn văn bản?

Xem lời giải

Câu 6 trang 91 SGK Tin học lớp 6
Em chỉ chọn một phần của đoạn văn bản và thực hiện một lệnh định dạng đoạn văn. Lệnh có tác dụng đối với toàn bộ đoạn văn bản không?

Xem lời giải