Bài 17: Lớp vỏ khí - Địa lí 6

Bài Tập và lời giải

Dựa vào biểu đồ hình 45, cho biết: Các thành phần của không khí. Mỗi thành phần chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

Đề bài

- Dựa vào biểu đồ hình 45, cho biết:

+ Các thành phần của không khí.

+ Mỗi thành phần chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

Hình 45. Các thành phần của không khí

Xem lời giải

Quan sát hình 46, cho biết: Lớp vỏ khí gồm những tầng nào. Tầng gần mặt đất,có độ cao trung bình đến 16 km là tầng gì?
- Quan sát hình 46, cho biết:+ Lớp vỏ khí gồm những tầng nào.+ Tầng gần mặt đất,có độ cao trung bình đến 16 km là tầng gì?

Xem lời giải

Tầng không khí nằm trên tầng đối lưu là tầng gì?
Tầng không khí nằm trên tầng đối lưu là tầng gì?

Xem lời giải

Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết vai trò của lớp vỏ khí đối với đời sống trên Trái Đất.
Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết vai trò của lớp vỏ khí đối với đời sống trên Trái Đất.

Xem lời giải

Dựa vào bảng các khối khí, cho biết: Khối khí nóng và khối khí lạnh hình thành ở dâu? Nêu tính chất của mỗi loại. - Khối khí đại dương và khối khí lục địa hình thành ở đâu? Nêu tính chất của mỗi loại.

Đề bài

Dựa vào bảng các khối khí, cho biết:

-  Khối khí nóng và khối khí lạnh hình thành ở dâu? Nêu tính chất của mỗi loại.

-  Khối khí đại dương và khối khí lục địa hình thành ở đâu? Nêu tính chất của mỗi loại.

Các khối khí

- Khối khí nóng hình thành trên các vùng vĩ độ thấp, có nhiệt độ tương đối cao.

- Khối khí lạnh hình thành trên các vùng vĩ độ cao, có nhiệt độ tương đối thấp.

- Khối khí đại dương hình thành trên các biển và đại dương, có độ ẩm lớn.

- Khối khí lục địa hình thành trên các vùng đất liền, có tính chất tương đối khô.

Xem lời giải

Bài 1 trang 54 SGK Địa lí 6

Đề bài

 Lớp vỏ khí được chia thành mấy tầng? Nêu vị trí, đặc điểm của tầng đối lưu.

Xem lời giải

Bài 2 trang 54 SGK Địa lí 6
Dựa vào đâu có sự phân chia ra: các khối khí nóng, lạnh và các khối khí đại dương, lục địa?

Xem lời giải

Bài 3 trang 54 SGK Địa lí 6
 Khi nào khối khí bị biến tính?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”