Bài 17: Thái độ đối với người nhiễm HIV/AIDS

Bài Tập và lời giải

Trò chơi:

Trò chơi: "HIV không lây qua..."


Xem lời giải

Nếu các bạn ở hình 2 là người quen của bạn, bạn sẽ đối xử với họ như thế nào?
Nếu các bạn ở hình 2 là người quen của bạn, bạn sẽ đối xử với họ như thế nào?

Xem lời giải

Theo bạn, chúng ta cần có thái độ như thế nào đối với người nhiễm HIV / AIDS và gia đình họ ?
Theo bạn, chúng ta cần có thái độ như thế nào đối với người nhiễm HIV / AIDS và gia đình họ ?

Xem lời giải