Bài 17. Vận chuyển các chất trong thân

Bài Tập và lời giải

Sau một thời gian, quan sát nhận xét sự thay đổi màu sắc của hoa? Nhận xét nước và muối khoáng hòa tan được vận chuyển theo phần nào của thân?
- Sau một thời gian, quan sát nhận xét sự thay đổi màu sắc của hoa?- Nhận xét nước và muối khoáng hòa tan được vận chuyển theo phần nào của thân?

Xem lời giải

Thảo luận: Giải thích vì sao mép vỏ phía trên chỗ cắt phình to ra? Vì sao mép vỏ ở phía dưới không phình to ra? Mạch rây có chức năng gì?

Đề bài

Thảo luận:

- Giải thích vì sao mép vỏ phía trên chỗ cắt phình to ra? Vì sao mép vỏ ở phía dưới không phình to ra?

- Mạch rây có chức năng gì?

- Nhân dân ta thường làm như thể nào để nhân giống nhanh cây ăn quả như: cam bưởi, nhãn vải, hồng xiêm…?

Xem lời giải

Bài 1 trang 56 SGK Sinh học 6
Mô tả thí nghiệm chứng minh mạch gỗ của thân vận chuyển nước và muối khoáng.

Xem lời giải

Bài 2 trang 56 SGK Sinh học 6
Mạch rây có chức năng gì?

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 56 SGK Sinh học 6
Hãy chọn những từ thích hợp trong các từ: tế bào có vách dày hóa gỗ, tế bào sống, vách mỏng, chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây, vận chuyển nước và muối khoáng điền vào chỗ trống trong các câu sau:Mạch gỗ gồm những....., không có chất tế bào, có chức năng.....Mạch rây gồm những...., có chức năng.....

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”