Bài 17A: Người dời núi mở đường

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 17A: Người dời núi mở đường
Giải bài 17A: Người dời núi mở đường phần hoạt động cơ bản trang 179, 180 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thưc hành - Bài 17A: Người dời núi mở đường
Giải bài 17A: Người dời núi mở đường phần hoạt động thực hành trang 180, 181, 182, 183 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 16C: Người dời núi mở đường
Giải bài 16C: Người dời núi mở đường phần hoạt động ứng dụng trang 183 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”