Bài 17B: Những bài ca lao động

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 17B: Những bài ca lao động
Giải bài 17B: Những bài ca lao động phần hoạt động cơ bản trang 183, 184, 185 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 17B: Những bài ca lao động
Giải bài 17B: Những bài ca lao động phần hoạt động thực hành trang 185, 186, 187 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 17B: Những bài ca lao động
Giải bài 17B: Những bài ca lao động phần hoạt động ứng dụng trang 187 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải