Bài 17C: Ôn tập về câu

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 17C: Ôn tập về câu
Giải bài 17C: Ôn tập về câu phần hoạt động thực hành trang 187, 188, 189 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 17C: Ôn tập về câu
Giải bài 17C: Ôn tập về câu phần hoạt động ứng dụng trang 189 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải