Bài 18. Ôn tập: Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc (1945 - 1954)

Bài Tập và lời giải

Bài 1, ôn tập trang 40 SGK Lịch sử 5
Tình thế hiểm nghèo của nước ta sau Cách mạng tháng Tám thường được diễn tả bằng cụm từ nào ? Em hãy kể tên ba loại “giặc” mà cách mạng nước ta phải đương đầu từ cuối năm 1945.

Xem lời giải

Bài 2, ôn tập trang 40 SGK Lịch sử 5
“Chín năm làm một Điện Biên, Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng !”

Xem lời giải

Bài 3, ôn tập trang 40 SGK Lịch sử 5
Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định điều gì ? Lời khẳng định ấy giúp em liên tưởng tới bài thơ nào ra đời trong cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai (đã học ở lớp 4) ?

Xem lời giải

Bài 4, ôn tập trang 40 SGK Lịch sử 5
Hãy thống kê một số sự kiện mà em cho là tiêu biểu nhất trong chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”